Bảng giá phần mềm kế toán CyberBook

Bảng giá – Đơn vị tính VNĐ

Mã gói Hộ kinh doanh Starter Basic Advance
1 năm 1.990.000 2.190.000 3.490.000 5.490.000
2 năm 3.200.000 3.900.000 6.250.000 9.850.000
3 năm 4.200.000 4.900.000 7.900.000 12.350.000
Số lượng User 2 2 4 5
Hệ thống x x x
Quỹ và ngân hàng x x x x
Bán hàng và công nợ phải thu x x x x
Mua hàng và công nợ phải trả x x x x
Hàng tồn kho x x x x
Tiền lương x x x x
Công cụ dụng cụ x x x
Tài sản cố định x x
Tính giá thành dự án , công trình x
Tính giá thành sản phẩm x
Kế toán tổng hợp x x x
Báo cáo thuế x x x
Báo cáo tài chính x x x
Báo cáo quản trị x
Báo cáo phân tích – Dashboard x
Ngân hàng điện tử x x x x
Hoá đơn điện tử x x x x
Quản lý hoá đơn x x x x
Chữ ký số x x x x
Thuế điện tử x x x x
Đào tạo, tư vấn / buổi 500.000 500.000 Free Free
Thêm 1 user 300.000 300.000 400.000 500.000

Nâng cấp gói dịch vụ:

  • Thời gian sử dụng còn lại của gói dịch vụ hiện tại (cũng là thời gian sử dụng của gói nâng
    cấp) > 50%
  • Phí nâng cấp: tính bằng 80% của giá chênh lệch giữa gói nâng cấp và gói hiện tại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *