Tích hợp sẵn với các phần mềm ERP chuyên nghiệp như SAP B1, hệ thống phần mềm kế toán BRAVO, MISA, FAST