Hỗ trợ quản trị, điều phối hiệu quả các nguồn lực trong hệ thống. Nâng cao hiệu quả và dễ dàng mở rộng quy mô